Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Predmety podnikania

Nasledne si môžete prezrieť a vybrať vhodné predmety podnikania:

 

 

Od roku 2010 prišiel zákon, že názvy sa musia zhodovať s názvami podľa zoznamu voľnych, viazaných alebo remeselných živnosti.

 

Pozrime si spolu voľne živnosti, máte záujem o "Údržbu, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení" - kód podskupiny 1.1.4 - je možné i takto zapísať predmet podnikania do Živnostenského registra alebo i názov celej skupiny, čiže: "Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve" - kód skupiny 1.1 a nasledne môžete prevádzkovať všetky živnosti v danej skupine.


Ak si zvolíte viazanú alebo remeselnú živnosť, je potrebné priložiť ku každej viazanej alebo remeselnej živnosti doklad o vzdelaní, praxi. Nasledne sa táto osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie danej viazanej alebo remeselnej živnosti zapíše do Živnostenského registra ako "zodpovedný zástupca".


Späť na zoznam článkov
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2023 © Delzia.com