Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Zlúčenie s.r.o.

Zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným je jedným zo spôsobov, ako možno ukončiť existujúce podnikanie. Nechcete už zbytočne riešiť firmy, ktoré nepoužívate? Riešiť každý rok náklady na účtovníčku? Povinnosti s firmou tým súvisiace? Zlúčte firmy a nechajte zlúčenie na nás.

 

Na zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným zákon vyžaduje účasť minimálne dvoch subjektov. Jedna z participujúcich spoločností sa v tomto procese vždy zrušuje a druhá je považovaná za právneho nástupcu, na ktorého prechádza obchodné imanie zrušenej spoločnosti.


Zrušená spoločnosť následne zaniká výmazom z obchodného registra, ktorý sa vykoná vždy ku dňu zápisu príslušných zmien v nástupníckej spoločnosti.

 

Vo všeobecnosti však platí, že procesu fúzie (zlúčenia) sa môžu zúčastniť len spoločnosti:

 • ktoré nie sú v likvidácii,
 • voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti,
 • voči ktorým nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • voči ktorým sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Členovia orgánov spoločnosti sú povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu, pokiaľ možno predpokladať, že nie sú splnené podmienky uvedené v odstavci vyššie. V opačnom prípade zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

 

 

Zlúčenie s.r.o.
Cena
vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej k zlúčeniu s.r.o.

    
539 Eurpodanie návrhu na zápis zmien v nástupníckej s.r.o. do OR SR
podanie návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti z OR SR
úhrada súdneho poplatku
prevzatie potvrdení o vykonaní zápisov do OR SR
odoslanie dokumentácie klientovi

 

Cena nezahŕňa notársky poplatok za vypracovanie notárskej zápisnice, ktorá je potrebná pre zlúčenie obchodný spoločností.  V prípade záujmu zabezpečíme jej vyhotovenie u notára my. Cena taktiež nezahŕňa vyhotovenie auditorskej správy.

 

Postup zlúčenia s.r.o.:


 1. vypracovanie návrhu zmluvy o zlúčení,
 2. zanikajúca aj nástupnická spoločnosť je povinná zaslať daňovému úradu najmenej 60 dní pred schválením návrhu zmluvy o zlúčení oznámenie o tom, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, (to isté je potrebné oznámiť aj veriteľovi, ak na obchodný podiel zanikajúcej spoločnosti je zriadené záložné právo),
 3. najneskôr 30 dní pred schválením návrhu zmluvy je potrebné tento návrh uložiť do zbierky listín pre každú spoločnosť, ktorá sa podieľa na zlúčení. Túto povinnosť možno splniť aj zverejnením návrhu zmluvy o zlúčení v Obchodnom vestníku, taktiež v lehote 30 dní pred schválením návrhu zmluvy,
 4. predložiť tohto návrhu zmluvy spoločníkom všetkých spoločností za účelom schválenia tohto návrhu,
 5. po schválení návrhu zmluvy je potrebné uzavrieť zmluvy o zlúčení, ktorá musí mať formu notárskej zápisnice,
 6. po schválení tejto zmluvy je potrebné, aby audítor vyhotovil správu o tom, že hodnota majetku nástupníckej spoločnosti je vyššia ako jej záväzky. Súčasťou tejto správy je aj osvedčenie, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej situácii. Táto správa sa prikladá k návrhu na zápis do Obchodného registra,
 7. do Obchodného registra je potrebné podať dva návrhy. Návrh na výmaz zanikajúcej spoločnosti a návrh na zmenu v nástupníckej spoločnosti. K tomu návrhu je potrebné pripojiť aj správu audítora podľa bodu 6. Návrhy musia byť podané do 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení.
Kontaktný formulár
znakov do konca.
Sem prepíšte číslice z obrázka: antiSpam
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2023 © Delzia.com