Založenie firmy
Zmeny vo firme
Virtuálne sídlo

Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.

 

Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i doklad "Výpis z registra trestov" podľa štátnej príslušnosti, ktorý treba preložiť do slovenského jazyka. V prípade, že sú dokumenty v českom jazyku, preklad nie je potrebný. Ak má i Povolenie na pobyt v SR, je potrebné ho tiež priložiť k Návrhu na zápis do Obchodného registra.

 

Povinnosti konateľa firmy s.r.o.


1. viesť zoznam spoločníkov
2. riadiť vedenie účtovníctva
3. riadne informovať spoločníkov o záležitostiach vo firme
4. vykonávať svoju funkciu konateľa osobne
5. riadiť sa pokynmi spoločnosti (od spoločníkov firmy)
6. hájiť záujmy spoločnosti s.r.o.
7. zohľadňovať všetky dostupné informácie
8. dodržiavať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách
9. zodpovedať za vznik škody spoločnosti porušením povinností pri výkone svojej funkcie


Kto sa môže stať konateľom spoločnosti?

a. niektorý zo spoločníkov firmy alebo osoba, ktorá nie je spoločníkom
b. môže ním byť aj cudzí štátny príslušník
c. osoba, ktorá je bezúhonná (preverenie vyžiadaním výpisu z registra trestov)
d. osoba nemusí mať žiadnu kvalifikáciu na výkon funkcie konateľa
e. osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony

 
Zánik funkcie konateľa spoločnosti

1. vzdanie sa funkcie konateľa
2. odvolanie z funkcie konateľa valným zhromaždením
3. uplynutie funkčného obdobia konateľa
4. dohoda o zániku funkcie konateľa
5. smrť konateľa
6. zánik spoločnosti


Späť na zoznam článkov
Obchodné meno

"Ako vybrať vhodný názov firmy", je to komplikované, ale skúste to. Ako sme už spomínali v úvode, je dobre zvoliť si stručný, zapamätateľný a ľahko vysloviteľný názov firmy. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "spoločnosť s ručením obmedzeným", môže byť aj skratka "spol. s r. o." alebo "s.r.o.". Presvečte sa či...

viac
Sídlo firmy

Ďaľšia povinná súčinnosť je mať sídlo spoločnosti. Sídlo firmy si môžete zriadiť na základe spísania súhlasu vlastníka(ov) nehnuteľností so zápisom sídla spoločnosti do Obchodného registra alebo na základe nájomnej zmluvy, prípadne si zriadiť virtuálne sídlo, ktoré ponúkame aj my. Bližšie informácie virtuálne sídlo.

viac
Spoločník

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkom s.r.o. môže byť fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Právnická osoba môže byť jediným spoločníkom v danej zakladajúcej spoločnosti, len v prípade ak má táto právnická osoba minimálne dvoch spoločníkov.

viac
Základné imanie

Základné imanie pri založení s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, môžu ho tvoriť peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.Ak spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, výška vkladu jediného spoločníka predstavuje zo zákonom ustanovenej výšky základného imania minimálne 5 000 EUR. Jediný zakladateľ je povinný splatiť svoj vklad v plnej výške pred podaním návrhu...

viac
Konateľ

Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Pokiaľ sa zapíše právnická osoba ako štatutárny orgán, koná v jej mene konateľ spoločnosti.  Spoločnosť môže mať jedného, prípadne viac konateľov.   Ak sa vyžaduje zapísať zahraničná osoba ako štatutárny orgán spoločnosti "konateľ" - musí priložiť i...

viac
Copyright 2013 - 2024 © Delzia.com